Terms and conditions

Artikel 1 – Identiteit van de ondernemer, consument

 

FaceForward B.V.
Van Oldenbarneveltstraat 119
3012GS Rotterdam
The Netherland
Tel.:+31 10 4124050

 

(di-za 10:00 – 18:00, zo 13:00 – 17:00)

 

info@malinandgoetz.eu

 

KvK.: 58567259
BTW nr.: NL853092394B01


 1. FaceForward B.V.(verder: ‘de Ondernemer’) is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die is gevestigd te Rotterdam aan de (3012 GS) Van Oldenbarneveltstraat 119. Het webwinkeladres van de Ondernemer luidt http://www.mostertenvanleeuwen.eu
 2. De contractspartij van de Ondernemer wordt in het hiernavolgende aangeduid als ‘de Consument’.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke overeenkomst op afstand tussen de Ondernemer en de Consument.


Artikel 3 - Het aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden zaken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.


Artikel 4 – Prijzen en kosten

 1. De prijzen luiden inclusief 21% BTW, doch exclusief invoerrechten, heffingen et cetera.


Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De Ondernemer is gerechtigd een bestelling te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 2. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod van de Ondernemer en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, de betaling – uitsluitend terstond per creditcard of I-Deal – daaronder begrepen.  
 3. De Ondernemer bevestigt de Consument onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod en daarmee derhalve tevens de goede ontvangst van betaling. Zolang de Consument dat stuk niet van de Ondernemer heeft ontvangen, kan hij de overeenkomst ontbinden.


Artikel 6 -
Levertijd, Levering, risico

 1. De levertijden zijn indicatief en betreffen derhalve geen fatale termijn. De levertijd begint te lopen op dezelfde dag als de dagtekening van de bevestiging van de overeenkomst door de Ondernemer.
 2. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Indien de levering niet dan wel niet geheel kan worden uitgevoerd, dan wel indien de bezorging vertraging ondervindt, ontvangt de Consument hiervan bericht uiterlijk één maand nadat de bestelling door de Ondernemer is bevestigd. Indien levering van een zaak onmogelijk blijkt te zijn, zal de Ondernemer zich inspannen een vervangend product beschikbaar te stellen.
 3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van een zaak berust tot het moment van bezorging bij de Ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 7 – Betaling

De Ondernemer sluit met betrekking tot haar webwinkel louter overeenkomsten waarbij door de consument terstond per creditcard of I-Deal wordt (is) betaald.  


Artikel 8 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van een zaak heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van de zaak.
 2. Tijdens deze termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met de zaak en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking inclusief het aangehechte prijskaartje en het door de Ondernemer aangehechte label aan de Ondernemer retourneren, conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen in ieder geval de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 4. De Ondernemer zal de door de Consument betaalde koopprijs zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending terugbetalen.
 5. Het herroepingsrecht geldt in ieder geval niet voor producten:
 6. die door de Ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 7. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 8. cosmetica;
 9. onderkleding;
 10. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 11. die snel kunnen bederven of verouderen;
 12. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de Ondernemer geen invloed heeft;
 13. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.


Artikel 9 – Aansprakelijkheid, vrijwaring, maximering

 1. De Ondernemer is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van de Consument of derden verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van het product.
 2. Indien en voor zover de Ondernemer jegens de Consument niettemin wel toerekenbaar tekort is gekomen dan wel onrechtmatig heeft gehandeld, is de aansprakelijkheid van de Ondernemer beperkt tot maximaal tweemaal de waarde van de relevante zaak (het product) volgens de relevante overeenkomst, exclusief BTW.
 3. De Consument vrijwaart de Ondernemer voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten, rente et cetera, verband houdend met dan wel voortvloeiende uit de overeenkomst.


Artikel 10 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De rechtbank te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd.
 2. Alle redelijke (incasso)kosten die de Ondernemer dient te maken in het kader van geschillen met de Consument, zowel buiten als in rechte, komen voor rekening van de Consument.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en in meerdere talen vertaald. De Nederlandse tekst is bij enig geschil over de inhoud en strekking bindend.


Artikel 11 - Slotbepaling

Deze algemene voorwaarden versie 1 2011 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 58567259 en zijn tevens te raadplegen op www.mostertenvanleeuwen.eu